กฎหมายการเลี้ยงสุนัข

หน้า ๒๘
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๖ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕
และข้อ ๑๖ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 • ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.๒๕๕๐”
 • ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 • ข้อ ๔ ในระเบียบนี้“สัตวแพทย์” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น ๑“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
 • ข้อ ๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 • ข้อ ๖ การจดทะเบียนสุนัขประกอบด้วยสองขั้นตอน ได้แก่หน้า ๒๙เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขั้นตอนที่ ๑ การทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น
การฝังไมโครชิป เป็นต้น จากสัตวแพทย์ พร้อมออกใบรับรอง
ขั้นตอนที่ ๒ ให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณ
สัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป รายละเอียดเจ้าของสุนัข สถานที่ที่สุนัขอาศัย พร้อมออก
บัตรประจำตัวสุนัข

 • ข้อ ๗ การดำเนินการตามที่กำ หนดไว้ในระเบียบนี้ หากเจ้าของสุนัขไม่สามารถดำเนินการเองได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ข้อ ๘ กำหนดแบบในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) แบบใบรับรอง (แบบ คลส.๑)
(๒) แบบคำขอจดทะเบียนสุนัข (แบบ คลส.๒)
(๓) แบบบัตรประจำตัวสุนัข (แบบ คลส.๓)
(๔) แบบเอกสารคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสุนัข (แบบ คลส.๔)

หมวด ๒
การออกใบรับรอง

 

 • ข้อ ๙ สุนัขที่ต้องจดทะเบียน ได้แก่

(๑) สุนัขที่มีอายุไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันต้องจดทะเบียนสุนัขภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่สุนัขเกิด
(๒) สุนัขที่นำมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครต้องจดทะเบียนสุนัขภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่นำสุนัขมาเลี้ยง
ข้อ ๑๐ ให้สัตวแพทย์มีหน้าที่ทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร เช่น การฝังไมโครชิป
เป็นต้น และออกใบรับรอง
ข้อ ๑๑ ให้สถานที่ต่อไปนี้เป็นสถานที่ออกใบรับรอง
(๑) กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
หน้า ๓๐เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หมวด ๓
การจดทะเบียนสุนัข

 

 • ข้อ ๑๒ เจ้าของสุนัขต้องดำเนินการขอจดทะเบียนสุนัขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยใช้แบบ

คำขอจดทะเบียนสุนัขพร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
(๑) ใบรับรอง
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสุนัข พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) สำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔) หนังสือยินยอมให้สุนัขพักอาศัยจากเจ้าของบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่
(๕) หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุหมายเลข
การผลิตวัคซีน และลงชื่อสัตวแพทย์ พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๖) หนังสือรับรองการผ่าตัดทำหมันจากสัตวแพทย์ (ถ้ามี)
(๗) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 • ข้อ ๑๓ ให้สถานที่ต่อไปนี้เป็นสถานที่รับจดทะเบียนสุนัข

(๑) กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย
(๒) สำนักงานเขตพื้นที่ที่สุนัขอาศัยอยู่
(๓) สถานที่อื่นใดที่สำนักงานเขตพื้นที่ หรือกองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย
จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ให้เจ้าของสุนัขนำสุนัขและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร เช่น
การฝังไมโครชิป เป็นต้น ทำใบรับรองพร้อมจดทะเบียนและรับบัตรประจำตัวสุนัขได้ที่กองสัตวแพทย์
สาธารณสุข สำนักอนามัย
เจ้าของสุนัขสามารถนำใบรับรองที่ออกให้อย่างถูกต้องโดยสัตวแพทย์พร้อมหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ มาขอจดทะเบียนสุนัขและรับบัตรประจำตัวสุนัขได้ที่สำนักงาน
เขตพื้นที่ หรือกองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย โดยไม่ต้องนำสุนัขมาด้วย
หน้า ๓๑
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจดทะเบียนสุนัข

 • ข้อ ๑๔ ในกรณีการย้ายสถานที่เลี้ยงสุนัข สุนัขตาย บัตรประจำตัวสุนัขหาย หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของบัตรประจำตัวสุนัข ตลอดจนการจดทะเบียนเพื่อขอทำบัตรใหม่
ให้เจ้าของสุนัขยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยใช้แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสุนัข
พร้อมแนบหลักฐานที่ปรากฏในการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญนั้น ๆ มาด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจดทะเบียน
ในกรณีการแจ้งสุนัขหาย ให้เจ้าของสุนัขยื่นคำขอภายในสามวันนับแต่วันที่ทราบว่าสุนัขหาย
ในกรณีเปลี่ยนเจ้าของสุนัข เจ้าของสุนัขใหม่มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับมอบสุนัข
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และออกบัตรประจำตัวสุนัขใหม่ให้แก่เจ้าของสุนัขใหม่

 • ข้อ ๑๕ การดำเนินการตามข้อ ๑๔ วรรคแรก เจ้าของสุนัขสามารถดำเนินการทางไปรษณีย์

โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสุนัขให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องส่งมายังหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้ด้วยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือตราที่ประทับวันที่
ส่งเป็นวันยื่นคำขอ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ใบรับรอง
วันที่…………..เดือน………………………พ.ศ. ………
ข้าพเจ้า นายสัตวแพทย์ / สัตวแพทย์หญิง …
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เลขที่ …
สถานที่ออกใบรับรอง


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>